Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu AK và KV/VK trên hệ thống

Hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu AK và KV/VK trên hệ thống

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra thông tin C/O mẫu AK, KV/VK trên “Hệ thống quản lý C/O điện tử” được truyền qua Hệ thống một cửa quốc gia.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở Biên bản ghi nhớ ký kết giữa Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan (Việt Nam) và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử nhằm tạo thuận lợi trong thực thi Hiệp định thương mại tự do (EODES).

Cụ thể, về khai C/O trên tờ khai, công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai số tham chiếu C/O mẫu AK, KV/VK và ngày cấp trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

Cụ thể, đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc sau:

&&AK/KV/VKDDMMYYYY ZZZZZZZZZZ&&

Trong đó, AK là C/O mẫu AK để áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc.

KV là C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp để áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc.

VK là C/O mẫu VK do Việt Nam cấp để áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc.

DDMMYYYY (8 ký tự) là ngày cấp C/O.

ZZZZZZZZZZ là số tham chiếu C/O.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc:

&&DDMMYYYYZZZZZZZZZZ&&&DDMMYYYYZZZZZZZZZZ&&.

Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và nộp bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, khi người khai hải quan khai bổ sung C/O, công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ AMA-khai bổ sung sau thông quan và khai thông tin C/O tại chỉ tiêu Phần ghi chú trên tờ khai AMA theo cấu trúc nêu trên.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể đối với tờ khai hải quan giấy; việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý của công chức hải quan; C/O cấp bản giấy trường hợp hệ thống EODES gặp lỗi kỹ thuật, không thể hiện được C/O trên Hệ thống quản lý C/O điện tử.

Link tra cứu C/O mẫu AK và C/O mẫu KV

1. Do Hải Quan Korea cấp: https://customs.go.kr/kcs/co/co.do

2. Do phòng thương mại Korea cấp: https://cert.korcham.net/search/index.htm

Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu:

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: