Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Đường link tra cứu C/O điện tử

Đường link tra cứu C/O điện tử


Do tình hình dịch bệnh covid vừa qua, các quốc gia đã ứng dụng công nghệ điện tử vào việc cấp C/O nhằm hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc nhằm giảm sự lây lang của dịch bệnh. Khi sử dụng một số mẫu C/O điện tử dưới:

Theo công văn 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/05/2020 về việc kiểm tra C/O. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp nước xuất khẩu như sau:

1. C/O mẫu D có con dấu và chữ ký dạng điện tử do Indonesia phát hành:

Cơ quan có thẩm quyền của Indonesia thông báo cấp C/O mẫu D, E, AK, AI, AANZ và AJ có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ 01/4/2020.

Kiểm tra thông tin về c/o tại trang thông tin điện tử: http://e- ska.kemendag.go.id ->chọn e-COO verification -> điền số tham chiếu C/O.

trang tra cứu C/O điện tử Indo
trang tra cứu C/O điện tử Indo

2. C/O mẫu AI do n độ cấp qua hệ thống điện tử bao gồm chữ ký dạng điện tử và mã quét QR:

Cơ quan có thẩm quyền của n Độ thông báo cấp C/O mẫu AI có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ 01/4/2020.

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in -> đánh số tham chiếu C/O vào ô “verify certificate” để tra cứu thông tin.

trang tra cứu C/O điện tử form AI
trang tra cứu C/O điện tử form AI

3. C/O mẫu D do Malaysia có con dấu và chữ ký điện tử:

Cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13/4/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA; AKFTA; AHKFTA và ATIGA.

Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://newepco.dagangnet.com.my -> điền tên và mật khẩu vào User Login.

trang tra cứu C/O điện tử của Malay
trang tra cứu C/O điện tử của Malay

4. Đối với C/O mẫu E:

- Kiểm tra thông tin về C/O tại http://origin.customs.gov.cn -> Chọn chức năng Certificate info search -> điền số C/O và số hóa đơn thương mại để xem thông tin.

trang tra cứu C/O form E
trang tra cứu C/O form E

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử http://check.ccpiteco.net -> điền thông tin C/O Certification No, CO Serial No để tra cứu thông tin.

trang tra cứu C/O mẫu E
trang tra cứu C/O mẫu E

5. Các trường hợp C/O còn lại: thực hiện việc kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính) và các Thông tư hướng dẫn về quy tắc xuất xứ của Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

6. Bổ sung link kiểm tra C/O điện tử mẫu D của Thái Lan:

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://verify.dft.go.th


7. Tra cứu C/O form D điện tử trên Cổng thông tin 1 cửa Quốc gia:

Đường link kiểm tra: https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking


Các bài viết khác:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH CHỨA KHÍ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU SÀN NÂNG, BÀN NÂNG

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THANG MÁY

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRÁI DỪA KHÔ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU TRÁI THANH LONG SANG ÚC

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: