Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Danh mục các mặt hàng thuộc quản lý của Bộ Công Thương

 Danh mục các mặt hàng thuộc quản lý của Bộ Công Thương

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325A/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG (KÈM THEO MÃ HS) THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: (i) Định kỳ hàng năm rà soát, cập nhật công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; (ii) Kịp thời hướng dẫn và giải đáp nhng vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các danh mục tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Quyết định này.

2. Giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục tại Phụ lục 4 của Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quyết định này có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại văn bản tương ứng được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trư
ng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Hải quan;
- Cổng Thông tin điện tử-Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCNcươnglv.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Link xem hoặc tải về

Quyết định 1325A của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thươngTheo dõi fanpage và group XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật thêm các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu nhé (luôn cập nhật các thông tư, công văn, nghị định mới liên tục):


Liên quan:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÈN LED

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DẦU NHỜN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHĂN GIẤY ƯỚT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ MỚI NHẤT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÁT VỆ SINH CHO MÈO

CÁC LOẠI ĐÈN LED PHẢI THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: